Kredyty hipoteczne i ubezpieczenia kredytowe

Kredyty hipoteczne to szereg ubezpieczeń, które należy wykupić. Te z kolei znacznie przewyższają koszty jego utrzymania. Ubezpieczenie pomostowe obejmuje kredyt od początku aż do chwili uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Bank pobiera je w postaci marży, która zwiększa oprocentowanie kredytu o ok. 1 punkt procentowy lub z góry za kilkumiesięczne okresy. Wszelkie koszty z tym związane są w znacznej mierze uzależnione od tego, jak szybko uda się załatwić wszelkie formalności związane z księgą wieczystą. Bank z kolei musi zwrócić składkę za okres, w którym naliczane ubezpieczenie nie było już konieczne. Wszelkie koszty tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu ponoszą osoby niewnoszące wkładu własnego na poziomie wymaganym przez bank. Jest to zazwyczaj stawka sięgająca 20 procent. Brakująca kwota udziału własnego podlega ubezpieczeniu. Zwykle należność pobierana jest pod postacią podwyższonej marży, a koszt zabezpieczenia trzeba opłacać do momentu osiągnięcia wymaganego przez bank wkładu własnego. Ubezpieczeniu musi podlegać także nieruchomość, która jet traktowana w kategoriach zabezpieczenia kredytu. Niektóre instytucje dają możliwość skorzystania z własnej oferty ubezpieczeniowej, co może być korzystną ofertą dla kredytobiorców. Jeśli podejmiemy decyzję o ubezpieczeniu nieruchomości na własną rękę, pamiętajmy o konieczności odnawiania umowy oraz dokonania cesji praw z polisy na bank.

Zabezpieczenia kredytu i obniżenie marży kredytowej

Niektóre placówki bankowe podejmują decyzję o dodatkowym zabezpieczeniu kredytu w postaci cesji z ubezpieczenia na życie klienta. Jest to opcjonalne ubezpieczenie, którego banki oczekują od osób samotnych, starszych, lub mających innych członków rodziny na swoim utrzymaniu. Niektóre instytucje oferują swoim klientom wykup polisy NWW zabezpieczających przed ryzykiem utraty pracy. Ubezpieczenia takie nie są obowiązkiem, jednak mogą skutecznie wpłynąć na obniżenie marzy kredytowej. Kredyty hipoteczne objęte są rzeczywistą roczną stopą oprocentowania nazywaną fachowo RRSO. Jest to wartość odzwierciedlająca relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę a kwotą otrzymanego kredytu w odniesieniu do okresu rocznego.

Sposób obliczania stawek kredytowych

Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia przede wszystkim koszty naliczonych odsetek, opłaty przygotowawcze oraz pozostałe. Bierze także pod uwagę wszelkie wartości tzw. przepływów finansowych, które są ściśle związane ze spłatą kredytu, biorąc pod uwagę poszczególne okresy trwania umowy kredytowej. Definicja oraz sposób wyliczania stawek RRSO zawarte są w ustawie o kredycie konsumenckim, która bardzo szczegółowo opisuje wszelkie koszty związane ze sposobami na obliczanie stóp procentowych. Dzięki temu, że sposób ich wyliczania pokrywa się w przypadku każdego banku i kredytu, stawka RRSO jest traktowane jako obiektywne narzędzie, które umożliwia porównanie wielu ofert kredytowania na ten sam okres oraz tę samą kwotę. Należy jednak zdać sobie sprawę z faktu, że stopa ta obliczana jest zawsze w oparciu o aktualne oprocentowanie. Te zaś może ulec zmianie wraz ze stawką WIBOR. Jeśli już podejmiemy decyzję dotyczącą konkretnego kredytowania, możemy śmiało udać się do banku celem przedłożenia całej niezbędnej dokumentacji. Samo wypełnienie wniosku może być nieco czasochłonne, tym bardziej, że formularze mogą różnić się szczegółowością, w zależności od tego, na ofertę którego z banków przystaniemy.